BHcrafts logoThe project “This is my Balkan - Culinary Tours and Cool souvenirs for promotion of Intercultural Learning and Dialogue“ enhances interculturalism, within the framework of youth social entrepreneurship – using culture and tradition for active participation of youth (especially youth with fewer opportunities), so they can develop their employable skills by travelling and learning, while raising awareness on intercultural dialogue.

Students from culinary and art schools from Skopje and Sarajevo will:
• Visit historic/cultural sites of both cities
• Map food corners in both cities that tell intercultural stories
• Participate in culinary competition (culinary students)
• Students from schools of applied arts will exchange ideas on heritage, similarities and differences
• Attend two workshops on Social Entrepreneurship
• Participate in Souvenir Design Competition
• Create unique Gastro Tour for tourists

By merging social entrepreneurship and intercultural learning, the impact of the project is multiple, broader public (and youth) - showing that needs of young people are the same in today’s fragile economy and constant negative media narratives.

Our aim is to bring young people from North Macedonia and B&H to meet and learn from each other, meet different, yet similar cultures and brainstorm new ideas on joint collaborations based on cultural heritage from each society, using newly acquired skills, such as social entrepreneurship. Through intercultural learning and promotion of dialogue on the Balkans, youth will work together, cook together and develop new design ideas for souvenirs inspired by N. Macedonian and B&H culture and tradition.

Change in perception of other(s) and ideas on self-employment possibilities (where young people need to be proactive) is the biggest outcome we stream to.

8 students from N. Macedonia and B&H, from public culinary school, and two professors will participate in the project, as well as 8 students from N. Macedonia and B&H from public arts/design school, along with two professors.

“This project is implemented with the support of the Regional Youth Cooperation Office - RYCO and the United Nations Peacebuilding Fund (UN Peacebuilding). Its content is the sole responsibility of the Organization for Social Innovation “ARNO" and its partner BHcrafts, and does not necessarily present the views of Regional Youth Cooperation Office - RYCO and/or UN Peacebuilding (UNPBF).”


Projekt “Ovo je moj Balkan – kulinarske ture i moderni suveniri za promociju interkulturalnog učenja i dijaloga“ jača interkulturalizam, u okviru omladinskog socijalnog poduzetništva - koristeći kulturu i tradiciju za aktivno sudjelovanje mladih, kako bi mogli poboljštati i unaprijediti vještine sa ciljem lakšeg zapošljavanja, putujući i učeći, istovremeno podižući svijest o interkulturalnom dijalogu.

Učenici/e srednjih škola primijenjenih umjetnosti i srednjih ugostiteljsko-turističkih škola, iz Sarajeva i Skoplja će:
• Posjetiti historijske/kulturne lokacije u Sarajevu i Skoplju
• Mapirati gastro lokacije oba grada, koje objedinjuju interkulturalne priče
• Učestvovati u kulinarskom natjecanju (učenici/e Srednje ugostiteljsko-turističke škole)
• Učenici/e škole primijenjenih umjetnosti će razmijenjivati ideje o naslijeđu, sličnosti i različitosti
• Prisustvovati na dvije radionice na temu Socijalnog poduzetništva
• Učestvovati na natječaju za najbolji dizajn suvenira
• Kreirati jedinstvene gastro ture za turiste

Spajajući socijalno poduzetništvo i interkulturalno učenje, uticaj projekta je višestruk, te ukazuje na to da su potrebe mladih ljudi jednake u današnjoj ekonomiji i negativnim medijskim narativima.

Naš cilj je međusobno upoznavanje mladih iz BiH i Sjeverne Makedonije, kako bi mogli učiti jedni od drugih, upoznati različite, ali i slične kulture, te raditi na novim idejama kolaboracije bazirane na kulturnom naslijeđu iz svake od zemalja, koristeći novostečene vještine, kao što su socijalno poduzetništvo. Kroz interkulturalno učenje i promicanje dijaloga na Balkanu, mladi će raditi zajedno, kuhati i razvijati nove dizajnerske ideje za suvenire nadahnute sjeverno-makedonskom i bh. kulturom i tradicijom.

Promjena u percepciji drugih i ideja o mogućnostima samozapošljavanja (tamo gdje mladi trebaju biti proaktivni) najveći je rezultat kojem težimo.

U projektu će učestvovati 8 učenika/ca ,iz BiH i S. Makedonije, srednjih škola primijenjenih umjetnosti i 8 učenika/ca, iz BiH i S. Makedonije, srednjih ugostiteljsko-turističkih škola, te po 1 profesor/ica ili pratitelj.

„Projekt je implementiran uz podršku Regionalnog Ureda za Saradnju sa Mladima (Regional Youth Cooperation Office) – RYCO i Fonda Ujedinjenih Naroda za Izgradnju Mira (UN Peacebuilding). Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Organizacije za Socijalnu Inovaciju „ARNO“ i njihovog partnera Bhcrafts, i ne predstavlja nužno i stavove Regionalnog Ureda za Saradnju sa Mladima – RYCO i/ili Fonda Ujedinjenih Naroda za Izgradnju Mira (UN Peacebuilding – UNPBF).“

Back to ongoing projects

Socialize with us:

2020 is the year of BHcrafts 25th anniversary!